Репаратур малтер ФС4

Готов малтер на цементно полимерна основа за санација на бетонски и АБ конструкции. Наменет е за машинско вградување со распрскување (торкретирање) во слоеви со дебелина до 2,0 cm. Се применува за санација на АБ конструкции со неправилна форма (оџаци, разладни кули, силоси, мостови, хидротехнички објекти и др.), како и за брзо санирање на поголеми бетонски површини. Отворено време на работа 30-45 мин.

Останати производи од оваа палета
Image
Репаратур малтер ФС2