Image28 Окт 2009

Кадровски промени

Од 01.11.2009. извршени се повеќе кадровски промени во секторот за техничка примена и институт и тоа:
За директор на секторот е поставен дипл.град.инж. Александар Белев, a како главен водечки менаџер назначен е дипл.град.инж Цеков Даниел. За водечки менаџери се назначени дипл.град.инж. Дарковска Иванка и дипл.град.инж. Дамчевски Бојан.